Home Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức Công ty thương binh Thành Đô

Cơ cấu tổ chức Công ty thương binh Thành Đô

Email In

1966758937_news_1398433472

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đỗ Việt Dũng

Chủ tịch hội đồng quản trị

2

Bùi Minh Trung

Giám đốc

3

Nguyễn Văn Hùng

Phó giám đốc

4

Vũ Văn Tân

Phó giám đốc

5

Lê Văn Cương

Phó giám đốc

6

Nguyễn Tiến Lãng

Chánh Văn Phòng

7

Nguyễn Quang Vinh

Thành viên hội đồng quản trị

8

Trịnh Thị Minh Thục

Trưởng ban xã hội

9

Trần Thị Oanh Lan

Trưởng ban Biên tập website

10

Lê Duy Bắc

Xưởng Sơn

11

Hoàng Thiện Quát

Xưởng Sơn